เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2547

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกำหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9522 วันที่ : 21 ตุลาคม 2547
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้ที่ได้รับการปลดหนี้ จากกองทุนรวม
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.03)/881 วันที่ : 15 ตุลาคม 2547
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9373 วันที่ : 15 ตุลาคม 2547
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9255 วันที่ : 13 ตุลาคม 2547
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.03)/851 วันที่ : 6 ตุลาคม 2547
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.5)/875วันที่ : 13 ตุลาคม 2547
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการเรียกเก็บภาษีจากชาวสวนยาง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9422 วันที่ : 18 ตุลาคม 2547
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการเช่าและโฆษณาบนโครงป้ายเหล็ก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9462 วันที่ : 20 ตุลาคม 2547
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6464 วันที่ : 20 ตุลาคม 2547
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และอากรแสตมป์ กรณียื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
         ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนมีการแก้ไขมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9465 วันที่ : 20 ตุลาคม 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020