เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ของครูอังกฤษภายใต้อนุสัญญาเพื่อ
         การเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทย กับประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ และ
         ไอร์แลนด์เหนือ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3982 วันที่ : 29 เมษายน 2546
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน แต่นำเข้าสินค้ายกเว้นและส่งออก
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3994 วันที่ : 29 เมษายน 2546
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3995 วันที่ : 29 เมษายน 2546
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเหตุอันสมควรตามมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/3996 วันที่ : 29 เมษายน 2546
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีหักกลบลบหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4000 วันที่ : 29 เมษายน 2546
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีไม่คืนเงินภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4001 วันที่ : 29 เมษายน 2546
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีพนักงานซื้อหุ้นในราคาพิเศษ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4006 วันที่ : 29 เมษายน 2546
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอให้รับรองการยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่
         อาสาสมัคร ซึ่งเป็นนักบวช ชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4007 วันที่ : 29 เมษายน 2546
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าธรรมเนียมการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4008 วันที่ : 29 เมษายน 2546
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีแปลงหนี้เป็นทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.02)/406 วันที่ : 18 เมษายน 2546

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020