เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/373 วันที่ : 4 เมษายน 2546
22.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าจ้างให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศ ตามมาตรา 70
         แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.06)/377 วันที่ : 4 เมษายน 2546
23.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าสิทธิให้นิติบุคคลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.06)/387 วันที่ : 9 เมษายน 2546
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.07)/451 วันที่ : 30 เมษายน 2546
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการฝึกอบรมของธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./3184 วันที่ : 1 เมษายน 2546
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนสถานประกอบการสำหรับ เครื่องรับชำระค่าบริการ
         โทรศัพท์เคลื่อนที่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./3185 วันที่ : 1 เมษายน 2546
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายกุ้งแช่แข็ง กุ้งแปรรูปแช่แข็ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ.3537 วันที่ : 11 เมษายน 2546
28.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการ และการประกอบกิจการขนส่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./3632 วันที่ : 18 เมษายน 2546
29.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./3966 วันที่ : 28 เมษายน 2546
30.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฐ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./3999 วันที่ : 29 เมษายน 2546

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020