เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/12686วันที่ : 27 สิงหาคม 2541
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีโรงพยาบาลจ้างบุคลากรจากที่อื่นมาทำงานนอกเวลา
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1435วันที่ : 7 สิงหาคม 2541
13.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายฝากที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1502วันที่ : 10 สิงหาคม 2541
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีชำระเงินค่าสินค้า/บริการ โดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1516วันที่ : 14 สิงหาคม 2541
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1518วันที่ : 14 สิงหาคม 2541
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้เงินชดเชยภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1519วันที่ : 14 สิงหาคม 2541
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลของมหาวิทยาลัยของรัฐ กรณีเปิดโรงแรมสาธิตให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1520วันที่ : 14 สิงหาคม 2541
18.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายที่ดินที่ไม่มีการพัฒนา
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1563 วันที่ : 21 สิงหาคม 2541
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม)/1568วันที่ : 21 สิงหาคม 2541
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.12387วันที่ : 19 สิงหาคม 2541

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-12-2020