เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อที่เกิดจากการนำเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าไปใช้จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./6017 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2545
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการของสถาบันการบินพลเรือน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./6023 วันที่ : 4 กรกฎาคม 2545
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการตรวจสอบสินค้าและส่งผลการตรวจสอบไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./6176 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2545
24.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีส่วนลดจากการรับบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./6195 วันที่ : 11 กรกฎาคม 2545
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในแบบพิมพ์ใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./6446 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2545
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.08)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.793 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2545
27.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการของสถานที่ตรวจสอบและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์
         เพื่อการส่งออก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.794 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2545
28.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีเมื่อมีการโอนสิทธิการรับชำระค่าบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.984 วันที่ : 31 กรกฎาคม 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020