เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบันทึกบัญชีรับรู้ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6231 วันที่ : 12 กรกฎาคม 2545
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากของมหาวิทยาลัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6268 วันที่ : 12 กรกฎาคม 2545
13.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6338 วันที่ : 17 กรกฎาคม 2545
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6341 วันที่ : 17 กรกฎาคม 2545
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณียกเว้นภาษีเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6379 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2545
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการรับจ้างขนส่งสินค้าโดยบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6447 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2545
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่
         กรรมการบริหารและพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6448 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2545
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการผลิตอาหารที่ทำจากปลา ลากตู้คอนเทนเนอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.07)/พ./822 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2545
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการลากตู้คอนเทนเนอร์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.03)/พ./987 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2545
20.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการลงรายงานภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/พ./998 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020