เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3
21.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7438 วันที่ : 27 กรกฎาคม 2544
22.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7439 วันที่ : 27 กรกฎาคม 2544
23.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการในราชอาณาจักร และได้ใช้บริการนั้นในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./7440 วันที่ : 27 กรกฎาคม 2544
24.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาระภาษีสัญญาโทรศัพท์สาธารณะ
         แบบใช้เหรียญ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7469 วันที่ : 30 กรกฎาคม 2544
25.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผู้ยื่นแบบแสดงรายการมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
         ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./7513 วันที่ : 30 กรกฎาคม 2544
26.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7514 วันที่ : 30 กรกฎาคม 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020