เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2 : 3
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติแต่งตั้งผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนเพื่อรับชำระ
         เงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6812 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2544
12.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายทองรูปพรรณ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6874 วันที่ : 12 กรกฎาคม 2544
13.
เรื่อง : การขอความเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของนักแสดงสาธารณะและคณะถ่ายทำ
         ภาพยนตร์ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6875 วันที่ : 12 กรกฎาคม 2544
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณียอดขายสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./7111 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2544
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7115 วันที่ : 19 กรกฎาคม 2544
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยผ่าน
         ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7275 วันที่ : 25 กรกฎาคม 2544
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7404 วันที่ : 26 กรกฎาคม 2544
18.
เรื่อง : ภาษีอากรค้าง กรณีการอายัดเงินค่าจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7405 วันที่ : 26 กรกฎาคม 2544
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอความเป็นธรรมในการเสียภาษี และขอให้ถอน
         การยึดทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6905 วันที่ : 13 กรกฎาคม 2544
20.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการจดทะเบียนรับโอนโฉนดที่ดินไขว้สับกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/7437 วันที่ : 27 กรกฎาคม 2544

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020