เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าแรงงานขนถ่ายสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.630 วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2544
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.631 วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2544
13.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิการเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก.632 วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2544
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./ก./634 วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2544
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม การนำเข้าและการใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารสำหรับเรือที่นำเข้าจาก
         ต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10043 วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2544
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินช่วยเหลือชดเชยราคาน้ำมันดีเซล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./10045 วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2544
17.
เรื่อง : การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีการเรียกเก็บเงินอุดหนุนจากสมาชิกเพื่อนำไปจ่ายค่า
         ว่าจ้างทนายความ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/11145 วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2544
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีแปลงหนี้เป็นทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/10833 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2544

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020