เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/6536
วันที่: 13 กรกฎาคม 2558
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการยกเว้นอากรแสตมป์จากสัญญารับจ้างที่ปรึกษาและวิจัย
ข้อกฎหมาย : การยกเว้นอากรแสตมป์จากสัญญารับจ้างทำของ มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           มหาวิทยาลัยฯ หารือเกี่ยวกับการยกเว้นอากรแสตมป์จากสัญญารับจ้างที่ปรึกษาและวิจัย สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า มหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ซึ่งมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2456 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในการเพิ่มปริมาณความคล่องตัวในการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ให้บริการวิชาการ รวมทั้งการวิจัยพัฒนาให้แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นแหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญ และแหล่งฝึกอบรมสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยมิได้ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้ทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาและวิจัยให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ จึงขอทราบว่า ตราสารดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้ทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาและวิจัย ให้บริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ แก่หน่วยงานต่าง ๆหากเป็นการรับทำงานให้โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ ตามลักษณะตราสาร 4.จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์แต่เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2456 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ถือได้ว่า เป็นองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกิจการของรัฐ ตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร จึงเข้าลักษณะฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล ดังนั้น หากคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ไม่ได้ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯจะได้รับยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับสัญญาจ้างทำของดังกล่าว ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39778

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020