เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

หน้า 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2897 วันที่ : 3 มีนาคม 2558
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของที่ดิน เนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2899 วันที่ : 3 มีนาคม 2558
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการชำระเงินค่าจัดซื้อหนังสือหรือตำราให้อาจารย์ผู้สอน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2901 วันที่ : 3 มีนาคม 2558
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2905 วันที่ : 3 มีนาคม 2558
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ด้วยการเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะส่วน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2938 วันที่ : 6 มีนาคม 2558
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมขายที่ดินเฉพาะส่วนของตน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2993 วันที่ : 9 มีนาคม 2558
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณภาษีจากเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3112 วันที่ : 13 มีนาคม 2558
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3113 วันที่ : 13 มีนาคม 2558
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3170 วันที่ : 16 มีนาคม 2558
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของผู้รับจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3265 วันที่ : 18 มีนาคม 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020