เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8091 วันที่ : 8 กันยายน 2558
2.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./8325 วันที่ : 15 กันยายน 2558
3.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการที่มิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8326 วันที่ : 15 กันยายน 2558
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการใช้สิทธิลดหย่อนและยกเว้นภาษี สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8504 วันที่ : 21 กันยายน 2558
5.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการยกเว้นอากรแสตมป์จากสัญญารับจ้างที่ปรึกษาและวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8551 วันที่ : 22 กันยายน 2558
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจัดส่งพนักงาน (Dispatch Fee)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8590 วันที่ : 23 กันยายน 2558
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคืนภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8591 วันที่ : 23 กันยายน 2558
8.เรื่อง : ลักษณะของกิจการร่วมค้าตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : 0702/8592 วันที่ : 23 กันยายน 2558
9.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบี
เลขที่หนังสือ : 0702/8755 วันที่ : 29 กันยายน 2558
10.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินได้ค่าป่วยการของอนุญาโตตุลาการ
เลขที่หนังสือ : 0702/8757 วันที่ : 29 กันยายน 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020