เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หน้า :: 1
1.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายสิ่งปลูกสร้างที่ไม่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9937 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2558
2.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./10347 วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2558
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10196 วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2558
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขออนุมัติขายสินค้าล้าสมัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10199 วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2558
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินที่จ่ายให้กับพนักงานและลูกจ้างในพื้นที่เสี่ยงภัยชายแดนภาคใต้และพื้นที่ต่อเนื่อง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/10735 วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020