เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 :: 2
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสียในต่างประเทศมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4582 วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการค้าร่วม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4586 วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีแนวทางการพิจารณา "เหตุอันสมควร"
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4591 วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558
4.เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการนับระยะเวลาการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4644 วันที่ : 6 พฤษภาคม 2558
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการของเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4663 วันที่ : 8 พฤษภาคม 2558
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทในเครือ (ข้อหารือสำนักงานสรรพากรภาค)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4782 วันที่ : 14 พฤษภาคม 2558
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4840 วันที่ : 15 พฤษภาคม 2558
8.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4841 วันที่ : 15 พฤษภาคม 2558
9.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4842 วันที่ : 15 พฤษภาคม 2558
10.เรื่อง : ขอทราบผลการพิจารณาอนุมัติแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2555
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4847 วันที่ : 15 พฤษภาคม 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020