เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

หน้า :: 1
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/8996 วันที่ : 5 ตุลาคม 2558
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับรู้รายได้และความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออก ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9060 วันที่ : 6 ตุลาคม 2558
3.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายรับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9061 วันที่ : 6 ตุลาคม 2558
4.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีไม่อนุญาตให้ยกเลิกแบบคำขอแจ้งขอใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 01.1)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./9180 วันที่ : 7 ตุลาคม 2558
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9205 วันที่ : 8 ตุลาคม 2558
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีวิธีการคำนวณมูลค่าหุ้นปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9238 วันที่ : 9 ตุลาคม 2558
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีส่วนลดเนื่องจากการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/9267 วันที่ : 12 ตุลาคม 2558
8.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./9827 วันที่ : 29 ตุลาคม 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020