เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7157 วันที่ : 5 สิงหาคม 2558
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการสถานพยาบาล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.7193 วันที่ : 5 สิงหาคม 2558
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7191 วันที่ : 6 สิงหาคม 2558
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าบริการและเงินเบิกคืนที่ได้รับมาจากต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./7308 วันที่ : 11 สิงหาคม 2558
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้างในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7509 วันที่ : 19 สิงหาคม 2558
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินสนับสนุนค่าซื้อเครื่องเป่าขวดให้ลูกค้าในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7579 วันที่ : 21 สิงหาคม 2558
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้กับชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7602 วันที่ : 24 สิงหาคม 2558
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7664 วันที่ : 25 สิงหาคม 2558
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./7611 วันที่ : 24 สิงหาคม 2558
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7792 วันที่ : 28 สิงหาคม 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020