เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 :: 2
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3890 วันที่ : 7 เมษายน 2558
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3927 วันที่ : 7 เมษายน 2558
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3929 วันที่ : 7 เมษายน 2558
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศขายหุ้นในบริษัทไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4044 วันที่ : 16 เมษายน 2558
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4167 วันที่ : 16 เมษายน 2558
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีโอนกิจการบางส่วน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4203 วันที่ : 22 เมษายน 2558
7.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม ราย มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4204 วันที่ : 22 เมษายน 2558
8.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายสำหรับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หลายสัญญา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4282 วันที่ : 23 เมษายน 2558
9.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4335 วันที่ : 24 เมษายน 2558
10.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีองค์การของรัฐบาลไทยจ่ายค่าอุปกรณ์และค่าฝึกอบรมให้บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4422 วันที่ : 28 เมษายน 2558
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักกฎหมาย โทร. 02-272-9057

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020