เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 :: 2
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5279 วันที่ : 2 มิถุนายน 2558
2.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าปุ๋ยชีวภาพและอาหารเสริม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5318 วันที่ : 3 มิถุนายน 2558
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเหตุอันสมควรตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 50/2537ฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5319 วันที่ : 3 มิถุนายน 2558
4.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย แทนผู้จ่ายเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5330 วันที่ : 3 มิถุนายน 2558
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5331 วันที่ : 3 มิถุนายน 2558
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีการโอนหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5455 วันที่ : 8 มิถุนายน 2558
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5513 วันที่ : 10 มิถุนายน 2558
8.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5540 วันที่ : 11 มิถุนายน 2558
9.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับเงินจากการขายที่ดินตามหนังสือแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5600 วันที่ : 15 มิถุนายน 2558
10.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการให้เช่าและให้บริการพื้นที่
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5733 วันที่ : 16 มิถุนายน 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020