เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 :: 2
1.เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6337 วันที่ : 6 กรกฎาคม 2558
2.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีคนต่างด้าวซึ่งทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6367 วันที่ : 7 กรกฎาคม 2558
3.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6424 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2558
4.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีสัญญาขนส่งสินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6433 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2558
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการเคหะ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6434 วันที่ : 9 กรกฎาคม 2558
6.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6488 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2558
7.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการยกเว้นอากรแสตมป์จากสัญญารับจ้างที่ปรึกษาและวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6536 วันที่ : 13 กรกฎาคม 2558
8.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีได้รับเงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวมในระหว่างการชำระบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6598 วันที่ : 15 กรกฎาคม 2558
9.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการให้คำปรึกษา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6745 วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558
10.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการสนับสนุนเงินรางวัลแก่ผู้มีผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับสากล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6747 วันที่ : 21 กรกฎาคม 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020