เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2558

หน้า :: 1
1.เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/32 วันที่ : 6 มกราคม 2558
2.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการตรวจปฏิบัติการเฉพาะประเด็นห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/149 วันที่ : 12 มกราคม 2558
3.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้พึงประเมินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/177 วันที่ : 13 มกราคม 2558
4.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลปะ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ/245 วันที่ : 14 มกราคม 2558
5.เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีตามโครงการบ้านหลังแรก
เลขที่หนังสือ : กค 0702/246 วันที่ : 14 มกราคม 2558
6.เรื่อง : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการภาษีและเสียภาษีของสามีและภริยา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/424 วันที่ : 19 มกราคม 2558
7.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/560 วันที่ : 21 มกราคม 2558
8.เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ราย บริษัท บ. (ประเทศไทย) จำกัด)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1151 วันที่ : 28 มกราคม 2558
9.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีอายุความการจำหน่ายหนี้สูญของลูกหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1182 วันที่ : 29 มกราคม 2558
10.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินโบนัสพนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1179 วันที่ : 29 มกราคม 2558

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020