เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 :: 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเก็บและฝากสินค้าในเขตปลอดอากรของผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1382 วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2558
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบแยกไข (Crude palm olein)
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.1383 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2558
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าที่ได้กระทำในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1685 วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2558
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยมีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1887 วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2558
5.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการให้เช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2027 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2558
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ทางการค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2381 วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2558
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2450 วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2558
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2461 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2558
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายต่อบริการเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสารทางไกลระหว่างประเทศผ่านระบบ Conferencing
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2469 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2558
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/2471 วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ดูแลเนื้อหา : กม. โทร. 9279

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020