เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

หน้า :: 1 :: 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีกิจการขนส่งสินค้าโดยรถควบคุมอุณหภูมิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6801 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2558
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้กับชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6813 วันที่ : 22 กรกฎาคม 2558
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6847 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2558
14.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรายได้จากการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6850 วันที่ : 23 กรกฎาคม 2558
15.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6940 วันที่ : 27 กรกฎาคม 2558
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญขอคืนเงินได้จากเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6942 วันที่ : 27 กรกฎาคม 2558

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020