เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/6367
วันที่: 7 กรกฎาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีคนต่างด้าวซึ่งทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)
ข้อกฎหมาย : มาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545
ข้อหารือ           บริษัท A จำกัด แจ้งว่า บริษัท B จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกค้า จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และได้จดแจ้งเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคกับกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 บริษัท B จ้างพนักงานต่างด้าว จำนวน 11 คน โดยพนักงานดังกล่าวได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไปแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินสี่ปี ตามมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 บริษัท B ขอหารือดังนี้
          1. กรณีที่พนักงานดังกล่าวได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครบสี่ปีแล้ว เพื่อจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกครั้ง พนักงานดังกล่าวจะต้องออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท B และต้องเดินทางออกจากประเทศไทยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือไม่
          2. กรณีที่พนักงานดังกล่าวได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครบสี่ปีแล้ว บริษัท B จ้างพนักงานดังกล่าวต่อไป โดยที่พนักงานดังกล่าวชำระภาษีตามอัตราก้าวหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี พนักงานดังกล่าวจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกครั้ง หรือไม่
          3. กรณีที่พนักงานดังกล่าวได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครบสี่ปีแล้ว บริษัท B จ้างพนักงานดังกล่าวต่อไปในกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุนของบริษัทฯ โดยที่พนักงานดังกล่าวชำระภาษีตามอัตราก้าวหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งปี แล้วจึงย้ายพนักงานดังกล่าวกลับมาทำงานในกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค พนักงานดังกล่าวจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกครั้ง หรือไม่
          4. กรณีที่พนักงานดังกล่าวได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครบสี่ปีแล้ว พนักงานดังกล่าวย้ายไปเป็นลูกจ้างบริษัทอื่นในประเทศไทยครบหนึ่งปี เมื่อบริษัทฯ ว่าจ้างพนักงานดังกล่าวใหม่ จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกครั้ง หรือไม่
แนววินิจฉัย           เนื่องจากมาตรา 7 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 กำหนดว่า คนต่างด้าวซึ่งกลับเข้าทำงานประจำสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคใดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่การจ้างแรงงานครั้งก่อนสิ้นสุดลง ไม่ให้ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวในครั้งหลัง ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงข้างต้นกรณีที่การจ้างงานในครั้งก่อนมิได้สิ้นสุดลง หรือสิ้นสุดลงแต่คนต่างด้าวกลับเข้าทำงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่การจ้างแรงงานครั้งก่อนสิ้นสุดลง คนต่างด้าวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด
เลขตู้: 78/39765

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020