เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/6424
วันที่: 9 กรกฎาคม 2558
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท ก. ประกอบกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง โดยใช้วัตถุดิบ เช่น แกลบ ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด เหง้ามัน หรือเศษเหลืออื่นๆ จากพืช เป็นต้น เพื่อจัดจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานหรือโรงผลิตไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ นำเศษเหลือจากพืชต่างๆ มาผ่านเครื่องอัดโดยใช้แรงดันอัดให้เป็นแท่ง และไม่ได้เติมสารเคมีใดๆ ลงไปในเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง การอัดแท่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการขนส่ง อีกทั้งชีวมวลเหล่านั้นสามารถเป็นเชื้อเพลิงได้โดยสภาพอยู่แล้ว บริษัทฯ ขอทราบว่ามีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่
แนววินิจฉัย           การนำวัตถุดิบ เช่น แกลบ ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด เหง้ามัน หรือเศษเหลืออื่นๆ จากพืช เป็นต้น มาผ่านเครื่องอัดให้เป็นแท่ง โดยไม่มีการเติมสารเคมีใดๆ ลงไป เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง เข้าลักษณะเป็นการขายพืชผลทางเกษตรที่ได้แปรรูปหรือแปรสภาพจากพืชผลทางการเกษตรเป็นสินค้าอื่นแล้ว จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น หากมูลค่าของฐานภาษีจากการประกอบกิจการเกิน 1,800,000 บาทต่อปี บริษัท ก. มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 85 หรือมาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี
เลขตู้: 78/39771

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020