เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/6337
วันที่: 6 กรกฎาคม 2558
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ข้อกฎหมาย : มาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           เทศบาลได้รับมอบหมาย ให้จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ โดยการให้ประชาชนที่ได้ครอบครองการทำประโยชน์ในที่ดิน เช่าซื้อที่ดินที่ครอบครอง เพื่อนำรายได้ไปบำรุงท้องถิ่นโดยมีการทำสัญญาเช่าซื้อกับผู้ครอบครองที่ดินและมีการโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้เช่าซื้อที่ชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน ราย นาย ก. (ผู้เช่าซื้อ) และเทศบาลฯ เช่าซื้อที่ดินกำหนดให้ผู้เช่าซื้อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวในวันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เทศบาลฯ ขอทราบว่า การโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะมีภาระภาษีอากรประเภทใดบ้างและใครเป็นผู้มีหน้าที่ชำระ
แนววินิจฉัย           1.กรณีที่เทศบาลฯ ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้เช่าซื้อ ตามสัญญาเช่าซื้อที่ดิน เทศบาลฯ มีภาระภาษี ดังนี้
               (1)ภาษีเงินได้นิติบุคคล
               เทศบาลฯ เป็นทบวงการเมือง ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร เทศบาลฯ จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น เมื่อเทศบาลฯ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับผู้เช่าซื้อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จึงไม่ต้องเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างใด
               (2)ภาษีธุรกิจเฉพาะ
               การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อที่ดิน เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 4(5) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 และเนื่องจากเทศบาลฯ เป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 91/1 ประกอบกับมาตรา 77/1 แห่งประมวลรัษฎากร จึงมีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายที่ดินดังกล่าว
               (3)อากรแสตมป์
               กรณีที่เทศบาลฯ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้เช่าซื้อ เนื่องจากใบรับสำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นใบรับสำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามลักษณะแห่งตราสาร 28.(ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
          2.กรณีสัญญาเช่าซื้อที่ดินกำหนดให้ผู้เช่าซื้อชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ นาย ก. ผู้เช่าซื้อ จึงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และเทศบาลฯ ต้องนำภาษีธุรกิจเฉพาะที่ผู้เช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อออกแทน มารวมเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39763

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020