เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/5318
วันที่: 3 มิถุนายน 2558
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าปุ๋ยชีวภาพและอาหารเสริม
ข้อกฎหมาย : มาตรา 81 (1) (ค) และ (จ) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นางสาว ก.ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณสมบัติในการช่วยย่อยสลายของเสียต่างๆ เพื่อบำบัดให้มีสภาพดีขึ้น โดยการผลิตจะนำเชื้อจุลินทรีย์ที่ผ่านการคัดแยกประเภทจุลินทรีย์นำมาหมักกับวัสดุการเกษตร เช่น รำข้าว ปลายข้าว นม ผสมด้วยโปรตีน วิตามินรวม (Multivitamin A, D, K, B) และแร่ธาตุ เช่น manganese, zinc copper, sodium chloride นำมาทำเป็นผงและหมักทิ้งไว้ 7-15 วัน แล้วนำมาอบและตากให้แห้งแล้วนำมาบรรจุถุงพลาสติกเพื่อเก็บรักษา โดยเชื้อดังกล่าวจะนำไปใช้ประโยชน์โดยแบ่งประเภทได้ ซึ่งสินค้าจำพวกอาหารเสริมเป็นการนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการหมักและอบให้แห้ง แล้วใส่กลิ่นและวิตามินบางชนิด ตอกเป็นเม็ดบรรจุใส่ขวดพลาสติกเพื่อจำหน่าย นางสาว ก.เห็นว่า สินค้าดังกล่าวไม่จัดเป็นปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 จึงขอหารือว่า สินค้าประเภทต่างๆ นี้เข้าลักษณะเป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย           สินค้าปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการผลิตโดยการนำจุลินทรีย์มาผสมกับส่วนประกอบอื่น แล้วหมักไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ได้เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพพร้อมขาย การขายสินค้าดังกล่าวจึงมิใช่การขายสัตว์ (จุลินทรีย์) ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ เนื่องจากสินค้าปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพดังกล่าว มิได้ใช้เฉพาะกับพืชหรือสัตว์เท่านั้นหากแต่สามารถนำไปใช้เพื่อการย่อยสลายของเสียต่างๆ เช่น น้ำเสีย มูลสัตว์ ดินเสียเพื่อบำบัดหรือปรับสภาพให้กลับคืนดี รวมถึงนำไปใช้กับมนุษย์เพื่อขจัดของเสียในร่างกาย ดังนั้น สินค้าปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพจึงไม่เข้าลักษณะเป็นปุ๋ยหรือปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และไม่ถือว่าเป็นยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลาย หรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ สินค้าปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพดังกล่าวจึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ค) และ (จ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39704

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020