เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/5513
วันที่: 10 มิถุนายน 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย : มาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1. เมื่อปี 2556 นาย ก. และนาง ข. มีเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 546,000 บาท ซึ่งนาง ข. ได้นำเงินได้ดังกล่าวไปยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้
               1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.32 น. ระบุเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 163,800 บาท คิดเป็นส่วนของภริยา ร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน
               1.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.50 น. ระบุเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 109,200 บาท คิดเป็นส่วนของภริยา ร้อยละ 20 ของเงินได้พึงประเมิน
               1.3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 19.06 น. ระบุเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 131,040 บาท คิดเป็นส่วนของภริยา ร้อยละ 24 ของเงินได้พึงประเมิน และนาย ก. ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 เพียงครั้งเดียว ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 19.00 น. ระบุเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 414,960 บาท คิดเป็นส่วนของสามี ร้อยละ 76 ของเงินได้พึงประเมิน
แนววินิจฉัย           1. กรณีหากเงินได้พึงประเมินดังกล่าวสามารถแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจำนวนเท่าใด สามีและภริยาจะยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากแยกจากกันตามมาตรา 57 ฉ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร หรือจะเลือกยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาที่ไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจำนวนเท่าใด ให้แบ่งเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่งเว้นแต่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร สามีและภริยาจะแบ่งเงินได้พึงประเมินเป็นของแต่ละฝ่ายตามส่วนที่ตกลงกันก็ได้ แต่รวมกันต้องไม่น้อยกว่าเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีและภริยาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อได้เลือกยื่นรายการตามมาตรา 57 ฉ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ในปีภาษีใดแล้วให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นรายการสำหรับปีภาษีนั้นตลอดไป ต่อมาประสงค์เปลี่ยนแปลงส่วนของเงินได้พึงประเมินที่ไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจำนวนเท่าใด ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร จึงต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
          2. กรณีการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินได้พึงประเมินที่ไม่อาจแยกได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นของสามีหรือภริยาแต่ละฝ่ายจำนวนเท่าใด ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39715

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020