เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/5279
วันที่: 2 มิถุนายน 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย : มาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาง ก.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี โดยมีข้อเท็จจริง สรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 นาย ข. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90)สำหรับปีภาษี 2555 โดยได้นำเงินได้พึงประเมินมาตรา 40 (5)และมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ของนาง ก.มารวมคำนวณและเสียภาษีในนามของนาย ข. สามี เนื่องจากไม่ทราบว่าในปี 2555 มีกฎหมายออกใหม่กำหนดให้ไม่ต้องนำเงินได้ของภริยาไปรวมกับสามี จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี เป็นแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากกัน โดย นาง ก.และนาย ข. ได้แยกยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 สำหรับปีภาษี 2555ไว้แล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ก่อนได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี
แนววินิจฉัย           อนุมัติให้นาง ก.และนาย ข. สามีเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีจากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน เป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนตามที่ร้องขอได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39701

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020