เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/10867
วันที่: 2 ธันวาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท A แจ้งว่า บริษัท A ได้เสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัท โดยเป็นการประกันบุคคลสำคัญที่เป็นผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญ หรือพนักงานที่มีหน้าที่หลักในบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทลูกค้าจะกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่เลือกทำเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 6 ปี ในความคุ้มครอง 10 ปี บริษัท A จึงขอทราบว่า กรณีที่ลูกค้าของบริษัท A ซื้อประกันชีวิตฉบับใหม่เพิ่มเติมให้แก่กรรมการหรือบุคคลสำคัญของกิจการ ลูกค้าของบริษัท A จะนำค่าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวมาเป็นรายจ่ายของกิจการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย           กรมสรรพากร ขอเรียนว่า กรณีลูกค้าของบริษัท A ได้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการของตน หากเป็นกรณีที่ลูกค้าของบริษัท A ต้องจ่ายให้กรรมการทุกคนเป็นการทั่วไป ตามนโยบายที่เป็นไปตามระเบียบสวัสดิการของลูกค้าของบริษัท A แล้ว ลูกค้าของบริษัท A มีสิทธินำเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายนั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39939

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020