เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/พ./10347
วันที่: 17 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ข้อกฎหมาย : มาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1. บริษัท A ประสงค์จะเช่าที่ดินกับบริษัท B เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานใช้ในกิจการจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เนื่องจากที่ดินดังกล่าวติดจำนองไว้กับธนาคาร C จำกัด (มหาชน) บริษัท A จึงขอใช้ที่ดินดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากบริษัท B และบริษัท A ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในนามของบริษัท A เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยบริษัท A ได้ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัท D จำกัด ให้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดินดังกล่าวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 มูลค่า 32,710,280.37 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,289,719.63 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000,000.00 บาท และบริษัท A ชำระค่าก่อสร้างตั้งแต่เดือนภาษีมิถุนายน 2556 ถึงเดือนภาษีธันวาคม 2556
          2. ต่อมาบริษัท A ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท B มีกำหนดเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2576 ค่าเช่าเดือนละ 10,000.00 บาท โดยได้จดทะเบียนการเช่าต่อกรมที่ดินเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และบริษัท A ได้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53) จากค่าเช่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา โดยเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า ให้อาคารสำนักงานรวมทั้งส่วนควบบนที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท B ขอหารือว่า บริษัท A มีสิทธินำภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าว ไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ ตั้งแต่เดือนภาษีใด
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัท A ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บนที่ดินของบริษัท B ซึ่งให้ความยินยอมและต่อมาบริษัท A ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว นั้น บริษัท A มีสิทธินำภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร ไม่เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(4) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/5 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 78/39931

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020