เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/9060
วันที่: 6 ตุลาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับรู้รายได้และความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออก ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 และมาตรา 78 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           กรณีการรับรู้รายได้และความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออก ตามมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 ว่าถือเป็นวันส่งออกสินค้าตามข้อกฎหมายใดของกรมสรรพากรหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีการส่งออกสินค้าตามข้อเท็จจริงดังกล่าว
          1. ผู้ส่งออกต้องรับรู้รายได้เพื่อคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการส่งออกสินค้าในวันที่ออกใบขนสินค้าขาออก ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ์ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 1/2528 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528
          2.ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระอากรขาออก วางหลักประกันอากรขาออก หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันอากรขาออก เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ต้องเสียอากรขาออก หรือได้รับยกเว้นอากรขาออก แล้วแต่กรณี ก็ให้ถือว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในวันที่มีการออกใบขนสินค้าขาออก ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามมาตรา 78 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39887

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020