เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/พ./9827
วันที่: 29 ตุลาคม 2558
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย : มาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           นาย ก ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13.5 ต่อปี (เงินต้นจำนวน 100,000 บาท ดอกเบี้ยจำนวน 30,000 บาท) มีกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ตามสัญญา 48 เดือน และมีเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เมื่อนาย ก ได้ชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์จนถึงงวดที่ 36 แล้ว นาย ก มีความประสงค์จะชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด (เลิกสัญญาก่อนครบกำหนด) นาย ก จึงขอทราบว่า ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่างวดที่เลิกสัญญาก่อนครบกำหนดนั้น จะต้องคำนวณอย่างไร
แนววินิจฉัย           การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบนั้น ตามมาตรา 78(2) แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระราคาตามงวดที่ถึงกำหนดชำระราคาแต่ละงวด เว้นแต่ได้มีการรับชำระราคาสินค้าหรือได้ออกใบกำกับภาษีก่อนถึงกำหนดชำระราคาตามงวด ก็ให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วนของการกระทำนั้นๆ โดยผู้ให้เช่าซื้อต้องออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น กรณีตามข้อเท็จจริง นาย ก ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับผู้ให้เช่าซื้อ มีกำหนดระยะเวลาในการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ตามสัญญา 48 เดือน แต่เมื่อผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์จนถึงงวดที่ 36 แล้ว นาย ก มีความประสงค์จะชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมด เป็นเหตุให้จำนวนเงินที่นาย ก ต้องชำระตามสัญญา (รวมจำนวนทั้งสิ้น 130,000 บาท) ลดลงจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญานั้น กรณีดังกล่าว จึงเป็นการให้ส่วนลดที่ผู้ให้เช่าซื้อได้ลดให้ในภายหลังจากการขายสินค้า ไม่เข้าลักษณะเป็นส่วนลดที่ได้ลดให้ในขณะขายสินค้า ผู้ให้เช่าซื้อจึงต้องนำมูลค่าส่วนลดดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษีเพื่อคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 79 และมาตรา 79(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39903

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020