เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/พ./8325
วันที่: 15 กันยายน 2558
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย : -
ข้อหารือ           1.สมาคม ก. เป็นองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร อยู่ในความอุปถัมภ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมาคม ก. ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ก. ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2526 เนื่องจากสมาคม ก. เป็นองค์กรที่ได้รับความอุปถัมภ์จาก วช. มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับความอนุเคราะห์จาก วช. ให้ใช้เป็นที่ตั้งทำการของสมาคม ก. โดยไม่มีค่าเช่าสถานที่และ ค่าสาธารณูปโภคแต่อย่างใด
          2.สมาคม ก. มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม สนับสนุนดำเนินการและปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในหมู่สมาชิก (ประเภทสามัญ) หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งให้ความรู้โดย การอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ สมาคม ก. ยังมีภารกิจหลักในการดำเนินการจัดพิมพ์วารสารสมาคมนักวิจัยให้แก่สมาชิกและส่วนราชการทุก 4 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม ก. เนื่องจากกิจการของสมาคม ก. ไม่ได้แสวงหากำไร จึงไม่มีการถือหุ้นและไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกแต่อย่างใด รายได้ของสมาคม ก. ส่วนใหญ่มาจากค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงของสมาชิก และจากการ จัดอบรมสัมมนา
          3.เนื่องจากความไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย ประกอบกับเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคม (CSR) สมาคม ก. โดยคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบันได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการชำระภาษีเงินได้ประจำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึง พ.ศ.2555 อย่างต่อเนื่อง
          สมาคม ก. จึงขอหารือว่า สมาคม ก. เป็นองค์กรที่จะเข้าข่ายต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือไม่
แนววินิจฉัย            กรณีตามข้อเท็จจริง สมาคม ก. เป็นองค์กรนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในหมู่สมาชิก (ประเภทสามัญ) และให้ความรู้โดยการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ สมาคม ก. ยังมีภารกิจหลักในการดำเนินการจัดพิมพ์วารสารสมาคมให้แก่สมาชิกและส่วนราชการทุก 4 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม ก. โดยสมาคม ก. ได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิก และการจัดอบรมสัมมนา เข้าลักษณะเป็นผู้ประกอบการซึ่งให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพตามมาตรา 77/1(5) และมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร จึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร เว้นแต่สมาคม ก. มีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39861

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020