เมนูปิด

          สถาบัน ก. (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน ก. (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 สถาบันฯ มีภารกิจจัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียด้านการค้าระหว่างประเทศการเงินการคลัง การลงทุน การพัฒนาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคแห่งเอเชีย ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ จึงขอทราบว่า กรณีสถาบันฯ ได้ทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐ จะได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่

          กรณีสถาบันฯ ได้ทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษา และวิจัยโครงการต่างๆ ตามภารกิจของสถาบันฯ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นการรับทำงานให้ โดยมุ่งถึงผลสำเร็จของงาน เข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามลักษณะแห่งตราสาร 4. จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่โดยที่สถาบันฯ เป็นองค์การมหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ถือได้ว่า เป็นองค์การของรัฐบาล ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกิจการของรัฐ ตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากตามบทบัญญัติ มาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันฯ กำหนดให้บรรดารายได้ของสถาบันฯ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซึ่งตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า "ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล...อากรเป็นอันไม่ต้องเสีย แต่ข้อยกเว้นนี้มิให้ใช้แก่องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์..." ดังนั้น สถาบันฯ จึงไม่ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ สำหรับสัญญาจ้างทำของดังกล่าว

เลขที่หนังสือ: 0702/8091 วันที่: 8 กันยายน 2558 เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษา ข้อกฎหมาย : มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อหารือแนววินิจฉัยเลขตู้: 78/39850

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020