เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/8551
วันที่: 22 กันยายน 2558
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการยกเว้นอากรแสตมป์จากสัญญารับจ้างที่ปรึกษาและวิจัย
ข้อกฎหมาย : มาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ            สถาบัน ก.หารือเกี่ยวกับการยกเว้นอากรแสตมป์จากสัญญารับจ้างที่ปรึกษาและวิจัย สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า สถาบัน ก. เป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน ก. พ.ศ. 2551 สถาบัน ก. เป็นสถานศึกษาและวิจัยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาพัฒนาประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมีภารกิจด้านการสอน วิจัยให้บริการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 สถาบัน ก. ได้ทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาและวิจัย รับจ้างทำของ และติดตั้งให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ก. โดยไม่ได้ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ จึงขอทราบว่า ตราสารดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย            กรณีสถาบัน ก. ได้ทำสัญญารับจ้างเป็นที่ปรึกษาและวิจัยให้บริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสถาบัน ก. แก่หน่วยงานต่าง ๆ หากเป็นการรับทำงานให้โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ ตามลักษณะตราสาร 4.จ้างทำของ แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ สถาบัน ก. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเสียอากรแสตมป์ แต่เนื่องจากสถาบัน ก. เป็นนิติบุคคลที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 ถือได้ว่า เป็นองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกิจการของรัฐ ตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร จึงเข้าลักษณะฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล ดังนั้น หากสถาบัน ก. ไม่ได้ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบการพาณิชย์ สถาบัน ก. จะได้รับยกเว้นอากรแสตมป์สำหรับสัญญาจ้างทำของดังกล่าว ตามมาตรา 121 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39869

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020