เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: 0702/8755
วันที่: 29 กันยายน 2558
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
ข้อกฎหมาย : มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท A หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สรุปข้อเท็จจริงได้ว่า ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 199) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนไว้ในใบกำกับภาษี โดยข้อความดังกล่าวจะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ สำหรับการจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้จัดทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป นั้น บริษัทฯ ขอทราบว่า หากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็นบุคคลธรรมดาหรือมิใช่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           ตามข้อ 7 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 39) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4(8) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 199)ฯ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบกับข้อ 1 ของคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 กำหนดให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป เฉพาะกรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการไม่จำต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแต่อย่างใด
เลขตู้: 78/39882

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020