เมนูปิด
เลขที่หนังสือ: กค 0702/พ.10961
วันที่: 4 ธันวาคม 2558
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่ทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย : มาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           บริษัท A ได้ทำสัญญาให้บริการปรับแต่งภาพถ่าย กับ บริษัท B ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งในประเทศสวีเดน มิได้เข้ามาประกอบกิจการใดๆ ในประเทศไทย และเป็นบริษัทแม่ของบริษัท A ซึ่งภาพถ่ายดังกล่าวบริษัท B จะจัดส่งให้บริษัท A ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดภาพและตกแต่งภาพถ่ายดังกล่าวในประเทศไทย หลังจากปรับแต่งภาพถ่ายเสร็จแล้ว บริษัท A จะจัดส่งให้บริษัท B ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกัน ซึ่งภาพถ่ายที่ปรับแต่งแล้วดังกล่าวใช้ในต่างประเทศเท่านั้น โดยบริษัท A เรียกเก็บค่าบริการจากบริษัท B เป็นรายเดือน บริษัท A ขอหารือว่า การให้บริการปรับแต่งภาพถ่ายตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและมีการใช้บริการในต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           กรณีที่บริษัท A ให้บริการปรับแต่งภาพถ่ายตามข้อเท็จจริงดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรแก่ผู้รับบริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ หากบริษัทA มีหลักฐานแสดงการชำระราคาค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ในนามของบริษัท A บริษัท A จึงจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 (1) และข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
เลขตู้: 78/39942

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020