เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/4282
วันที่: 23 เมษายน 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายสำหรับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หลายสัญญา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 (5) และมาตรา 43 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          นาย ก.ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หลายแปลง แต่ละแปลงแยกสัญญาเช่าคนละฉบับ นาย ก.นำเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกสัญญามายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ต่อมานาย ก.ต้องการปรับปรุงอาคารเช่า 1 แห่ง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก นาย ก.จึงหารือว่า นาย ก.มีสิทธิเลือกหักค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละแปลงแตกต่างกันได้หรือไม่ เช่น สัญญาเช่าแปลงที่ 1 เลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา สัญญาเช่าแปลงที่ 2 เลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น โดยนาย ก.จะจัดทำบัญชีแนบรายละเอียดการเลือกหักค่าใช้จ่ายประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

แนววินิจฉัย

          กรณีนาย ก.มีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าหลายฉบับ เงินได้พึงประเมินที่นาย ก.ได้รับเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทเดียวกัน คือ เงินได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย ก.มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้ประเภทดังกล่าวเป็นการเหมาหรือตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา 43 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 ทั้งนี้ นาย ก.ต้องนำเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกสัญญามารวมกันแล้วจึงใช้สิทธิเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาหรือตามความจำเป็นและสมควร โดยไม่สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละสัญญาแตกต่างกัน

เลขตู้: 78/39624

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020