เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/4335
วันที่: 24 เมษายน 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          นาย ว.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา สำหรับปีภาษี 2557 เนื่องจากนาย ว.ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2557 โดยนำเงินได้พึงประเมินของคู่สมรสมารวมคำนวณภาษี เป็นเหตุให้ต้องชำระภาษีเพิ่มเติม ดังนั้น นาย ว.จึงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกเสียภาษีจากวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน เป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินตามส่วนของตน

แนววินิจฉัย

          อนุมัติให้นาย ว.และคู่สมรสเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษี จากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกัน เป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินตามส่วนของตนได้ตามที่ร้องขอ ตามมาตรา 57 ฉ วรรคสี่ แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้: 78/39628

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020