เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0702/3927
วันที่: 7 เมษายน 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีของสามีและภริยา
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ

          นางสาว อ. เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท ถ. จำกัด (บริษัทฯ) มีหน้าที่จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) ของพนักงานบริษัทฯ และได้รับมอบอำนาจในการยื่นคำร้องขออนุมัติแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2556 (ภ.ง.ด. 91) ของสามีและภริยาลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ของพนักงานบริษัทฯโดยผู้เสียภาษีดังกล่าวได้มายื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 รวมกันและได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีจากเงินได้สุทธิ 300,000 บาท ซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน ต่อมาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงโดยการรวมคำนวณ ทำให้มีภาษีต้องชำระพร้อมเงินเพิ่ม จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2556

แนววินิจฉัย

          กรณีผู้เสียภาษีทั้งหกและภริยาได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 91 ฉบับปกติ และฉบับเพิ่มเติม โดยนำเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มารวมคำนวณในแบบแสดงรายการฉบับเดียวกัน อาจเกิดจากความเข้าใจและสำคัญผิดในการเลือกวิธีการยื่นรายการและเสียภาษีกรณีดังกล่าว จึงอนุมัติให้ผู้เสียภาษีทั้งหกและภริยา เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการและเสียภาษีจากการยื่นรายการและเสียภาษีรวมกันเป็นการแยกยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินส่วนของตนได้ตามที่ร้องขอ

เลขตู้: 78/39615

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020