เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/2901
วันที่: 3 มีนาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการชำระเงินค่าจัดซื้อหนังสือหรือตำราให้อาจารย์ผู้สอน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40 (8) และมาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           สถาบัน บ. ได้หารือกรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการชำระเงินให้อาจารย์ผู้สอน เป็นค่าจัดซื้อหนังสือหรือตำราจากอาจารย์ผู้สอนนั้น โดยมีข้อเท็จจริงว่า สถาบันฯ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดหาหนังสือหรือตำรา ประกอบการเรียนการสอน ดำเนินการโดยจัดซื้อจากบริษัท ห้าง ร้าน ศูนย์หนังสือและอาจารย์ผู้สอน สถาบันฯ หารือว่า การชำระเงินค่าจัดซื้อหนังสือหรือตำราให้อาจารย์ผู้สอน จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 40 (8) และมาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีสถาบันฯ ได้จัดซื้อหนังสือหรือตำราจากอาจารย์ผู้สอนและชำระเงินให้แก่อาจารย์ผู้สอนนั้น เงินได้ของอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับจากการขายหนังสือหรือตำราดังกล่าว เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อสถาบันฯ จ่ายเงินค่าหนังสือหรือตำราให้กับอาจารย์รายหนึ่งๆ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมีจำนวนรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 10,000 บาทก็ดี สถาบันฯ ต้องคำนวณหักในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินที่ได้ชำระ ตามมาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39549

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020