เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3113
วันที่: 13 มีนาคม 2558
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบลดหนี้
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1.บริษัท พ. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการผลิต ซื้อมา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าอุปโภค ซึ่งบริษัทฯ จะขายสินค้าให้แก่บริษัท อ.(ผู้จัดจำหน่าย) แต่เพียงผู้เดียว
          2.บริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายได้ทำสัญญาซื้อขายต่อกัน ซึ่งสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ คิดราคาสินค้าตามวิธีการดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายมีกำไรจากการดำเนินงานในอัตราร้อยละ 2.25 ของยอดขายของผู้จัดจำหน่าย โดยบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายจะทำการวิเคราะห์และตกลงราคาสินค้าตามวิธีการดังกล่าวอย่างน้อยเป็นรายปี
          3.บริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายจะทราบราคาสินค้าที่เป็นราคาขายที่แท้จริงเมื่อมีการปิดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (กรกฎาคม - มิถุนายน) แต่เนื่องจากในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ต้องส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายทุกวันตามคำสั่งซื้อของผู้จัดจำหน่าย บริษัทฯ จึงต้องคาดการณ์เพื่อกำหนดราคาสินค้า เพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อบริษัทฯ ทราบราคาสินค้าที่แท้จริงในภายหลังแล้ว บริษัทฯ จะปรับปรุงผลต่างด้านราคาสินค้าและออกใบลดหนี้สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ ขายให้ผู้จัดจำหน่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นราคาสินค้าที่คำนวณจากการคาดการณ์กับราคาสินค้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้นต่างกัน โดยราคาสินค้าที่แท้จริงนั้นต่ำกว่าราคาสินค้าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงผลต่างด้านราคาสินค้าและออกใบลดหนี้สำหรับสินค้าที่บริษัทฯ ขายให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
          4.บริษัทฯ ขอหารือว่า กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณหาราคาขายที่เกิดขึ้นจริงได้ในขณะที่มีการส่งมอบสินค้า จนกว่าจะมีการปิดบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น จะถือว่าเป็นกรณีที่มีการคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าความเป็นจริงหรือไม่ และเมื่อบริษัทฯ ต้องปรับปรุงผลต่างด้านราคาสินค้าตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิออกใบลดหนี้ตามมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่
แนววินิจฉัย           กรณีบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการผลิต ซื้อมา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าอุปโภค โดยบริษัทฯ ได้ขายสินค้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทฯ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร หากต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า ราคาที่แท้จริงสูงหรือต่ำกว่าราคาที่กำหนดเบื้องต้นในใบกำกับภาษี ซึ่งเข้าลักษณะเป็นการคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริงหรือการคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง บริษัทฯ ย่อมมีสิทธิออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯ สามารถคำนวณราคาสินค้าที่แท้จริงได้ในขณะที่ตกลงซื้อขายกัน ย่อมไม่เข้าลักษณะเป็นการคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริงหรือการคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง บริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ตามมาตรา 82/9 หรือมาตรา 82/10 แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี
เลขตู้: 78/39562

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020