เมนูปิด
Untitled Document
เลขที่หนังสือ: กค 0702/3170
วันที่: 16 มีนาคม 2558
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(2) มาตรา 50(1) และมาตรา 54 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ           1.สถาบันฯ เป็นองค์การมหาชน ตั้งขึ้นตามกฎหมายองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลนอกเหนือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
          2.สถาบันฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและจ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันฯ เชิญมาให้ข้อมูลที่สำคัญในที่ประชุมในโครงการต่างๆ ตามประกาศสถาบันฯ โดยกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมิใช่ลูกจ้างของสถาบันฯ
          3.สถาบันฯ หารือว่า เมื่อสถาบันฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและจ่ายค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อเท็จจริงดังกล่าว สถาบันฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย           เนื่องจากเงินค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนดังกล่าว เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากหน้าที่งาน หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อสถาบันฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฯ มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากรอนึ่ง กรณีที่สถาบันฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ไม่ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ และไม่ได้นำส่งเงินภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องหักและนำส่ง ณ สรรพากรพื้นที่สาขาภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด สถาบันฯ ต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในการเสียภาษีที่ต้องชำระตามจำนวนเงินภาษีที่ไม่ได้หักและไม่ได้นำส่ง ตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร และต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร และกรณีที่สถาบันฯ ไม่ได้ยื่นรายการและนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 78/39565

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020