เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./4141
วันที่: 19 เมษายน 2550
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการวิจัยข้อมูลและส่งผลวิจัยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ:         1.A เป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการให้บริการวิจัยข้อมูล A ได้รับการว่าจ้างจาก B ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศและเป็นบริษัทในเครือเดียวกั(กลุ่ม AB) ให้ทำการวิจัย ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย (Information Technology) โดย A จะจัดส่งรายงาน ผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ B โดยผ่านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Lotus Note Database) ซึ่งเป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในกลุ่มหรือในเครือเดียวกันทั่วโลก เมื่อรายงานผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง รายงานนั้นจะถูกจัดเก็บอยู่ในเว็บไซด์ของกลุ่มบริษัท AB ข้อมูลการวิจัยและวิเคราะห์ที่นำเสนออยู่ในเว็บไซต์ ดังกล่าวมิได้มีเฉพาะข้อมูลที่ได้รับจากประเทศไทยเท่านั้น แต่จะรวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากทีมงานวิจัยอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท AB ที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก หลังจากนั้น B จะจำหน่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของตนที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยลูกค้าที่ใช้บริการข้อมูลจาก B และชำระเงินค่าบริการในกรณีนี้ให้กับ B เท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่เว็บไซด์นี้ได้ เพื่อศึกษาหรือค้นหาข้อมูลธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการ ได้ทันที บริษัทฯ จึงหารือว่า
        1.1 กรณี A ให้บริการและจัดส่งรายงานผลการวิจัยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ให้แก่ B ดังกล่าว เป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ซึ่ง A ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ถูกต้อง หรือไม่
        1.2 หาก B จ่ายค่าบริการให้แก่ A โดยใช้วิธีหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน (Offsetting Intercompany Accounts) โดยไม่มีหลักฐานการชำระราคาค่าบริการเป็นตัวเงินเข้าบัญชีธนาคารของ A เช่น เอกสารการโอนเงินเข้าบัญชี แต่จะมีหลักฐานทางบัญชีแสดงรายละเอียดการหัก กลบลบหนี้ เช่น ใบลดหนี้ (Credit Note) ที่ B จะออกให้แก่ A เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการลดหนี้ที่ A เป็นลูกหนี้ ลักษณะการจ่ายค่าบริการ โดยวิธีการหักกลบลบหนี้ดังกล่าว A ยังจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
แนววินิจฉัย:         เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้ว่าจ้าง A ทำการวิจัย วิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย โดย A มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว และส่งผลของการให้บริการ ผ่านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Lotus Note Database) ที่ใช้สื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ภายในกลุ่มบริษัท B ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นผู้รับบริการในต่างประเทศ เมื่อข้อมูลรายงานวิจัยฯ ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากทีมงานวิจัยอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท AB ที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกแล้วจึงนำข้อมูลไปจัดเก็บอยู่ในเว็ปไซต์ของกลุ่มบริษัท AB เพื่อนำไปใช้ในกิจการของผู้ว่าจ้างโดยข้อมูลรายงานนี้จะนำไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งลูกค้าผู้ใช้บริการจะต้องซื้อข้อมูลและชำระเงินให้แก่ B เท่านั้น จึงจะสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ โดย A ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น หาก A ให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรแก่ B ผู้รับบริการในต่างประเทศและได้ส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด โดยมีหลักฐานแสดงการชำระราคาค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ (INVOICE) ในนามของA ซึ่งเข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 2(1) และข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2543 แล้ว A จึงจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เลขตู้: 70/34862

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020