เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) พ. ศ. 2549
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/220วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2550
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตกลงให้ ผู้ซื้อรับภาระภาษีจากการโอนกรรมสิทธิ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/252วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าจ้าง
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/314วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2550
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินค่าโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1035 วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2550
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าเคมีภัณฑ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1062 วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2550
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ กรณีการให้บริการป้ายโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1135 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2550
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./1136 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2550
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีโอนสิทธิครอบครองที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1153วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2550
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1154 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2550
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการบริจาคน้ำประปาและน้ำดื่มบรรจุขวด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1503 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020