เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1:: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าและการให้บริการกับผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/2529 วันที่ : 10 สิงหาคม 2550
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/พ./2526 วันที่ : 10 สิงหาคม 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการบันทึกบัญชีรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.07)/2130 วันที่ : 23 สิงหาคม 2550
4.

เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/8157 วันที่ : 17 สิงหาคม 2550
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีใบกำกับภาษีที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบกระดาษความร้อน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./7761 วันที่ : 6 สิงหาคม 2550
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8020 วันที่ : 14 สิงหาคม 2550
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติจดแจ้งการประกอบกิจการค้าทองคำ ภ.พ. 01.3
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8209 วันที่ : 21 สิงหาคม 2550
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีมูลค่าฐานภาษีที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8572 วันที่ : 23 สิงหาคม 2550
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./8612 วันที่ : 24 สิงหาคม 2550
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมที่ตั้งโดยนิติบุคคลต่างชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/7616 วันที่ : 1 สิงหาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020