เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาคการกุศล
เลขที่หนังสือ : กค. 0706(กม.04)/2065 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2550
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าสูญหายเนื่องจากถู
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6444 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนสุทธิมาใช้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6445 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2550
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขนส่งและการเช่ารถแม็คโคร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6461 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2550
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6478 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2550
6.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6490 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2550
7.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีสัญญาเช่าเวลาออกอากาศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6500 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2550
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการคำนวณภาษีจากเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6501 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2550
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้จากโครงการบ้านพักและศูนย์สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6502 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2550
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีผิดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/6504 วันที่ : 3 กรกฎาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020