เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับรู้รายจ่ายค่านายหน้าซึ่งเกิดจากรายได้เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/1604 วันที่ : 1 มิถุนายน 2550
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค0706(กม.04)/1622 วันที่ : 4 มิถุนายน 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอคืนเงินภาษีอากร ราย นางสาวรัตนา ปรมาคม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5523 วันที่ : 4 มิถุนายน 2550
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการทำลายของเสีย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5525 วันที่ : 4 มิถุนายน 2550
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศขายหุ้นในบริษัทไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5527 วันที่ : 4 มิถุนายน 2550
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการจองห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่ลูกค้าคนไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5538 วันที่ : 4 มิถุนายน 2550
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าตำราเรียน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5543 วันที่ : 4 มิถุนายน 2550
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5544 วันที่ : 4 มิถุนายน 2550
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรับจ้างประกอบอาหาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5593 วันที่ : 6 มิถุนายน 2550
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับทำวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/5596 วันที่ : 6 มิถุนายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020