เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเก็บรักษาวัตถุดิบของบริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/1115 วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2550
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.04)/3314 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีสรรพสามิต
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/3361 วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2550
4.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินอากรแสตมป์ ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามประสิทธิ์
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/3443วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2550
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณียื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.09) เกินกำหนดเวลา
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.08)/3472 วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2550
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 เพิ่มเติม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11035 วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2550
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้เช่าทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11036 วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2550
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11037 วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2550
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบที่ผ่านการกะเทาะเปลือกและบรรจุขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11067 วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2550
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11101 วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020