เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550

หน้า :: 1 :: 2 :: 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายที่ผู้อื่นออกแทนให้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2159 วันที่ : 24 พฤษภาคม 2550
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจำหน่ายหนี้สูญ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4452วันที่ : 1 พฤษภาคม 2550
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่420) พ.ศ.2547
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4453วันที่ : 1 พฤษภาคม 2550
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการยุบเลิกองค์การ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4498 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2550
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายของกินเล่นสำหรับสุนัขและสัตว์เลี้ยง
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4504วันที่ : 2 พฤษภาคม 2550
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินสมทบที่นายจ้างนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4613 วันที่ : 8 พฤษภาคม 2550
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ กรณีการขายและส่งมอบสินค้าทางท่อ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4671วันที่ : 11 พฤษภาคม 2550
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4672วันที่ : 11 พฤษภาคม 2550
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการบริจาคเงินทุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4689วันที่ : 11 พฤษภาคม 2550
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
เลขที่หนังสือ : กค 0706/4713 วันที่ : 11 พฤษภาคม 2550

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020